Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

θέση ειδικού επιστήμονα στο Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας

Η θέση που προκηρύσσεται αφορά το Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας που έχει ιδρυθεί με σκοπό την διοίκηση και διαχείριση της αντίστοιχης προστατευόμενης περιοχής της χώρας.
Η ίδρυση του Φορέα Διαχείρισης (ΦΕΚ 556/Β/9-05-2003) βασίζεται στους ν. 1650/1986, ν. 2742/1999 και ν. 3044/2002.
Ο Φορέας Διαχείρισης:
είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,είναι κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύεται από τον/την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)έχει την έδρα του στην Κάρπαθοδιοικείται από δεκαμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) που συγκροτείται από εκπροσώπους των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργείων, των οικείων περιφερειών και των οικείων ΟΤΑ πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, κοινωνικών, επιστημονικών και παραγωγικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ειδικούς επιστήμονες, καθώς και εκπροσώπους μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχουν, σύμφωνα με το καταστατικό τους, ως σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούμενη δράση και εμπειρία σε σχετικά θέματα.Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης ορίζονται από το άρθρο 15 του ν. 2742/1999.
Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης ορίζεται με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση ή Προεδρικό Διάταγμα.
Από τους καταθέτοντες υποψηφιότητα θα επιλεγεί ο ειδικός επιστήμονας που θα ορισθεί από την Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φ.Δ. και ο αναπληρωτής ειδικός επιστήμονας.
Η θητεία του προέδρου του ΔΣ είναι τριετής και βάσει του νόμου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο πρόεδρος του εκάστοτε Φορέα Διαχείρισης ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς αμοιβή.
Η επιλογή του προέδρου του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 4α του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ A’ 207) στο οποίο αναφέρεται ότι «ο πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πρόσωπο με επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.»
Κριτήρια για την επιλογή θα αποτελέσουν τα παρακάτω:
Η κατοχή σχετικού με την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος πανεπιστημιακού πτυχίου, καθώς και σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου.Η αποδεδειγμένη εμπειρία και ενεργός δράση στα ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.Η αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης περιβαλλοντικών κρίσεων και συντονισμού ομάδων κοινωνικής διαβούλευσης.Η καλή γνώση του διεθνούς, κοινοτικού και εθνικού δικαίου περιβάλλοντος, με έμφαση στη νομοθεσία για την προστασία και διαχείριση του φυσικού χώρου, των οικοσυστημάτων και των ειδών.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να προσκομίσουν όσα στοιχεία ζητηθούν προκειμένου να ελεγχθεί η ανταπόκριση στα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης που θα καταλάβουν.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων θα είναι:
να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο,να μην είναι αναμεμειγμένοι σε δικαστικές διαμάχες που είναι ασυμβίβαστες ή δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων με την επιδιωκόμενη ιδιότητα,να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα πλημμελήματα που προβλέπονται στον ν. 1650/1986, π.δ. 55/98, ν. 998/1979, ν. 86/1969 και στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων,να μην είναι αιρετά μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η διαδικασία επιτρέπει επίσης υποβολή προτάσεων υποψηφιοτήτων από τρίτους για κατάληψη των θέσεων.
Δεδομένου ότι οι θέσεις που προκηρύσσονται δεν είναι αμειβόμενες, το όφελος για τους υποψηφίους που θα επιλεγούν είναι η εμπειρία της συνεργασίας με πρόσωπα και φορείς για την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας, αλλά και η ηθική ικανοποίηση της προσφοράς πολύτιμου έργου για την προστασία της βιοποικιλότητας.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής στοιχειών ορίζεται η Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010.
πηγη:diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: