Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Εξουσιοδότηση υπογραφών για τον Νίκο Ορφανό.


                                                              Κάρπαθος 3/2/2011
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΗΛ: 22453 60116
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 64

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

αφού έλαβε υπόψη:
1. την παρ. 1 του άρθρου 86 και το άρθρο 88 του Ν. 3463/06
2. το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010
3. την ανάγκη εξυπηρέτησης των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εξουσιοδοτούμε το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ορφανό Νικόλαο του Εμμανουήλ, να υπογράφει τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία θα εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου στη Δημοτική Ενότητα Ολύμπου:
α. Πιστοποιητικά για την εγγραφή στα Δημοτολόγια (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, κ.λ.π), στα μητρώα αρρένων, πλησιεστέρων συγγενών, κ.λ.π που εκδίδονται με βάση έγγραφα στοιχεία , που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου μας.
β. Βεβαιώσεις κατοικίας και περί οφειλής ή όχι του τέλους ακίνητης περιουσίας.
γ. Τα αποδεικτικά παραλαβής εγγράφων , που αποστέλλονται στο Δήμο μας.
δ. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου μας είτε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό.
ε. Διαβιβαστικά έγγραφα προς άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, για θέματα ενημέρωσης , διευκρινίσεων και αποστολής στοιχείων καθώς και προς τους πολίτες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΝΙΩΤΗΣ Φ. ΜΙΧΑΗΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: