Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

                                         Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φωτο . Πατηρ Καλλινικος (Απο την υπογραφη των συμβολαιων για την παραχωρηση του οικοπεδου  )
                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Εγκρίνουμε την εκτέλεση του έργου «Μελέτη, Κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού
Νοσοκομείου Καρπάθου», δυναμικότητας 22 κλινών, και αναθέτουμε την υλοποίησή του στη
ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Σκοπός του εν λόγω Νοσοκομείου θα είναι η παροχή Δευτεροβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Βραχείας Νοσηλείας, Παρηγορητικής Ιατρικής και
Αποκατάσταση Υγείας.
1
ΑΔΑ: Β4ΒΟΘ-ΒΣ8
Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου, εκτιμάται σε έξι
εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (6.500.000,00 €) περίπου.
Πηγή χρηματοδότησης του έργου προτείνεται να είναι οι πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 και
οι διαδικασίες υλοποίησης θα ξεκινήσουν μετά την έκδοση σχετικής απόφασης ένταξης
πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 –
2013».
Η ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ως φορέας εκτέλεσης να προβεί άμεσα στις ενέργειες που
απαιτούνται για την ωρίμανση του έργου ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη και
χρηματοδότησή του από το Π. Ε. Π «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: